Regulamin Dolnośląskiego Centrum Filmowego

Regulamin DCF

REGULAMIN KINA DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM FILMOWE WE WROCŁAWIU

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usług na terenie Kina Dolnośląskie Centrum Filmowo we Wrocławiu oraz zasady sprzedaży Biletów na organizowane w nim Seanse
i Wydarzenia.

DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
 2. KINO – Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a.
 3. USŁUGODAWCA – Dolnośląskie Centrum Filmowe Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego,
  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 4. SEANS - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
 5. WYDARZENIE - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
 6. BILET - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Usługodawcy i uprawniające do wzięcia udziału w Seansie lub Wydarzeniu organizowanym w Kinie;
 7. KLIENT - osoba korzystającą z usług oferowanych na terenie Kina lub przebywająca na terenie Kina;

SERWIS - serwis internetowy w domenie www.dcf.wroclaw.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakupienie Biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie, Klient może zakupić:
  1. osobiście, w kasach Kina
  2. przez Serwis Internetowy www.dcf.wroclaw.pl, gdzie zasady sprzedaży określone są w oddzielnym Regulaminie, dostępnym w kasach Kina oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl, pod warunkiem, że na dany Seans lub Wydarzenie prowadzona jest sprzedaż online,

na podstawie obowiązującego Cennika, udostępnianego Klientom w kasach Kina oraz na stronach Serwisu.

 1. Kasy Kina czynne są w poniedziałki od godziny 13:00, a w pozostałe dni tygodnia od godziny 10:00.
 2. Wejście do sal kinowych możliwe jest wyłącznie za okazaniem ważnego Biletu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wskazany na nim Seans lub Wydarzenie, odbywające się w określonej sali, dniu
  i o określonej na nim godzinie.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony.
 5. Miejsce w sali kinowej należy zajmować zgodnie z miejscem wskazanym na posiadanym Bilecie.
 6. Pracownik obsługi Kina ma prawo wyprosić z salki kinowej Klienta, który nie posiada przy sobie ważnego Biletu.
 7. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania oraz wnoszenia na sale kinowe kamer, aparatów fotograficznych i używania wszelkiego rodzaju urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (ustawa z dnia 04.02.1994 r.) o prawie  autorskim i prawach pokrewnych  tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1191  DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
 8. Osoby przebywające w Kinie zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa,
  a w sytuacji zagrożenia do podporządkowywania się poleceniom obsługi Kina.
 9. W salach kinowych Dolnośląskiego Centrum Filmowego obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych, a Klienci uczestniczący w Seansie lub Wydarzeniu zobowiązani są do całkowitego ich wyciszenia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującym repertuarze Kina.
 11. Zabrania się wnoszenia do sal kinowych artykułów spożywczych zakupionych poza barem i kawiarnią Kina oraz jedzenia (w tym lodów). Napoje wnoszone do sal kinowych muszą być w specjalnych tj. zamkniętych kubkach lub zakręcanych butelkach.
 12. Ze względu na warunki bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia do sal kinowych bagażu, dużych rozmiarów toreb, plecaków turystycznych oraz innych pakunków.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. Zgodnie z aktualnym cennikiem w Kinie obowiązują następujące kategorie biletowe:
  a.   Bilet normalny

b.  Bilet ulgowy – przysługuje dzieciom, uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej (studenckiej) oraz emerytom i rencistom, za okazaniem ważnej legitymacji ZUS.
c.   Bilet grupowy – przeznaczony jest dla grup powyżej 10 osób.
d.  Bilet tania środa - dotyczy wszystkich seansów repertuarowych wyświetlanych w środy.
e.  Bilet Karta Kinomana – przysługuje wyłącznie uczestnikom programu lojalnościowego „Karta Kinomana” za okazaniem ważnej Karty Kinomana.
f.   Bilet edukacja – dotyczy wyłącznie seansów emitowanych w ramach Programu „Kino Szkoła”.

 1. W dni świąteczne tj. oznaczone w kalendarzu kolorem czerwonym obowiązuje cennik weekendowy.
 2. Legitymacje studenckie, uczniowskie, emeryckie, dowody osobiste sprawdzane są wraz z Biletami przy wejściu na salę kinową lub / i przy kasie w momencie sprzedaży Biletu.
 3. O możliwości dokonywania rezerwacji na dany Seans lub Wydarzenie decyduje Usługodawca.
 4. Rezerwacja miejsc możliwa jest na Seanse i Wydarzenia emitowane w Kinie we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem śród.
 5. Rezerwacji miejsc na Seanse lub Wydarzenia emitowane w Kinie można dokonywać telefonicznie, pod numerem telefonu 71 793-79-00,za pośrednictwem Serwisu lub osobiście w kasach Kina.
 6. Zarezerwowane Bilety na Seans lub Wydarzenie należy odebrać najpóźniej do 30 min. przed jego rozpoczęciem,
  w przeciwnym razie rezerwacja jest automatycznie anulowana. Klient może odebrać złożoną rezerwację wyłącznie podając  jej numer lub okazując kasjerowi dokument tożsamości osoby na którą rezerwacja została dokonana.
 7. W przypadku braku sprzedaży Biletów na Seans lub Wydarzenie do czasu godziny jego rozpoczęcia, określonej
  w repertuarze, projekcja takiego Seansu lub Wydarzenia oraz sprzedaż Biletów na ten Seans lub Wydarzenie zostają automatycznie wstrzymane. 
 8. Na terenie Kina dzieci do lat 16 mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
 9. Opiekunowie odpowiadają za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci w Kinie oraz za celowe i umyślne uszkodzenia (zniszczenia) elementów wyposażenia sal kinowych, toalet i holi.
 10. Kasjer może odmówić sprzedaży Biletu w następujących szczególnych przypadkach:
 11. wykonanie  usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich                        koniecznych elementów  do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów.
 12. w przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym lub wskazującym nietrzeźwość, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
 13. osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w Seansie lub Wydarzeniu, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 14. w przypadku zaistnienia sił lub zdarzeń losowych uniemożliwiających emisję Seansu lub Wydarzenia, niezależnych od woli Usługodawcy.

ZWROTY BILETÓW

 1. Zwrotu lub wymiany Biletu można dokonać wyłącznie do momentu rozpoczęcia się Seansu lub Wydarzenia na jaki został on zakupiony, okazując nieprzerwany Bilet, wyłącznie wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
 2. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Biletów na Seans lub Wydarzenie po jego rozpoczęciu, Biletów przerwanych lub bez paragonu fiskalnego.
 3. Nie ma możliwości zwrotu Biletów zakupionych za pośrednictwem Serwisu, za wyjątkiem sytuacji, gdy udział
  w Seansie lub Wydarzeniu nie jest możliwy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.
 4. Nie ma możliwości zwrotu Biletu po częściowym udziale w Seansie lub Wydarzeniu z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.
 5. Zwrotowi nie podlegają Bilety nabyte na podstawie wcześniej zakupionych „Biletów otwartych” zwanych Voucherami.

SEANSE W TECHNOLOGII 3D

 1. Seanse wyświetlane w tzw. technologii 3D, oglądane są w specjalnie do tego celu przeznaczonych okularach, które Usługodawca odpłatnie, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem wypożycza Klientowi. Opłata za wypożyczenie okularów doliczana jest przy zakupie biletu na Seans lub Wydarzenie.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić wypożyczone mu okulary 3D pracownikowi obsługi kina niezwłocznie po zakończeniu projekcji filmu, przy wyjściu z sali kinowej.
 3. Zabrania się dotykania palcami szkieł w wypożyczonych okularach, wycierania szkieł w odzież, rozciągania okularów, siadania na nich itp., gdyż może to doprowadzić do ich zniszczenia.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia wypożyczonych okularów 3D Klient ponosi za nie odpowiedzialność  materialną w wysokości 150,00 pln za sztukę /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/.
 5. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z prawidłowym odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Obiekt Kina jest monitorowany.
 2. Na terenie Kina obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 3. Na teren Kina obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia jakichkolwiek materiałów łatwopalnych i wybuchowych, broni, środków narkotycznych i odurzających  oraz przedmiotów i substancji niebezpiecznych .
 4. Umyślne spowodowanie zadymienia na terenie Kina (np. poprzez palenie tytoniu) i aktywacja czujki pożarowej stanowi wykroczenie i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
 5. Umyślne tj. nieuzasadnione użycie urządzeń stanowiących system ostrzegania pożarowego, zainstalowanych na terenie kina, w tym szczególnie Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych tzw. ROP-ów stanowi wykroczenie i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
 6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia widzów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Z tego tytułu widzom nie będzie przysługiwał zwrot kosztów Biletu.
 7. Podczas pobytu w Kinie Dolnośląskie Centrum Filmowe należy stosować się do uwag i komunikatów przekazywanych przez pracowników Kina.
 8. W przypadku ogłoszenia komunikatu o wykrytym zagrożeniu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierowanym przez pracowników Kina. Za przeprowadzenie ewakuacji Kina odpowiada kierownik Kina lub osoba go zastępująca.
 9. Apteczka Pierwszej Pomocy  wraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefonów alarmowych znajduje się w pomieszczeniu socjalnym pracowników Kina  obok kas biletowych oraz w biurze kierownika Kina.
  W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc do pracowników obsługi Kina.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych Klienta stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia jego praw lub wolności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, o swobodnym przepływie danych oraz zniesieniu dyrektywy 95/46/EG (RODO).
 2. Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Usługodawcę zostały zawarte w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.dcf.wroclaw.pl .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 2. Na terenie całego Kina obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących.
 3. Na terenie Kina obowiązuje zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej bez zgody właściciela obiektu tj. dyrektora Odra-Film we Wrocławiu.
 4. Na terenie Kina obowiązuje zakaz niszczenia mienia Kina oraz kładzenia nóg na fotelach kinowych.
 5. Toalety są przeznaczone wyłącznie dla Klientów Kina. Toalety dla osób niepełnosprawnych są zamykane i otwierane przez obsługę Kina na prośbę Klienta uprawnionego do korzystania z nich.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawiane przez Klientów w salach Kina.
 7. Kierownik Kina ma prawo odmówić wstępu do sali kinowej, a także na teren Kina osobie zachowującej się niekulturalnie, niegrzecznie, wulgarnie wobec Klientów i pracowników Kina.
 8. Zabrania się w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia prowadzenia głośnych rozmów lub innych zachowań, które mogłyby przeszkadzać innym Klientom w odbiorze filmu. Osoby nieprzestrzegające ogólnie przyjętych norm zachowania i kultury będą proszone o opuszczenie Kina, bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony Bilet.
 9. Osobą rozstrzygającą wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest w Kinie Kierownik Kina lub osoba go zastępująca.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia Biletu lub rezerwacji miejsc, a także jakości usług świadczonych przez Kino, Klient może składać wyłącznie w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 11. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy składającego reklamację oraz adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. O stanowisku Usługodawcy składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Do umowy zawartej między Usługodawcą
  a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Jarosław Perduta
                                                                                                                         Dyrektor Dolnośląskiego Centrum
                                                                                                                                Filmowego we Wrocławiu

Regulamin sprzedaży biletów online

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM
Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży przez Usługodawcę Biletów online na organizowane
w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu Seanse i Wydarzenia.

DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
KINO – Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a.
USŁUGODAWCA – Odra-Film Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Piłsudskiego 64 a, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego pod numerem 17/2005, posiadająca numer NIP: 896-000-57-85 i Regon: 000279924.
SEREWIS - Serwis Internetowy udostępniony przez Usługodawcę w domenie www.dcf.wroclaw.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy, za pomocą którego udostępnia on Użytkownikom informacje, w tym o Seansach
i  Wydarzeniach oraz umożliwia zakup Biletów z wykorzystaniem komputerowego (internetowego) systemu sprzedaży. Serwis umożliwia obsługę procesu składania zamówień, sprzedaży i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów w zakresie dozwolonym przez Regulamin.
OPERATOR PŁATNOŚCI - Serwis tpay.com („Serwis”) – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000309098, kapitał zakładowy 4 798 500,00 zł wpłacony w całości, posiadającą nr REGON 300878437, NIP: 777-306-15-79, adres strony internetowej: http://tpay.com, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . 
SEANS - organizowany przez Usługodawcę w Kinie pokaz filmu nie stanowiący części Wydarzenia;
WYDARZENIE - organizowany przez Usługodawcę w Kinie festiwal filmowy, przegląd filmowy, pokaz specjalny, performance, opera, koncert lub inna podobna impreza;
BILET - bilet w formie PDF z fotokodem lub sms uprawniający Klienta do udziału w Wydarzeniu, możliwy do nabycia za pośrednictwem Serwisu Internetowego; Bilet udostępniany jest Klientowi posiadającemu konto w Serwisie Internetowym w zakładce o nazwie „Bilety” lub wysyłany na wskazany przez Klienta adres email lub numer telefonu.
UŻYTKOWNIK - każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Systemu.
KLIENT - Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, który zawiera ze Sprzedawcą umowę nabycia Biletu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące m.in. zakupu Biletów z wykorzystaniem Serwisu Internetowego oraz zasady ich zwrotu oraz reklamacji.
 • Użytkownik dokonujący zakupu Biletu za pośrednictwem Serwisu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • O udostępnieniu Biletów do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu na poszczególne Seanse i Wydarzenia decyduje każdorazowo Usługodawca.

ZAKUP BILETU

 • Zakup Biletu nie wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub założenia w nim konta Użytkownika.
 • Użytkownik może składać zamówienia na Bilety w Serwisie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę z wyłączeniem przerw technicznych oraz braku dostępności Serwisu
  z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 • Złożenie zamówienia, stanowi złożenie przez Klienta Usługodawcy oferty zawarcia umowy kupna Biletu wybranego przez Klienta.
 • Sprzedaż Biletów przez Serwis dotyczy wyłącznie następujących ich rodzajów:
 • Normalny (3D Normalny),
 • Ulgowy (3D Ulgowy),
 • Tania środa (3D Tania środa)
 • Poranek (3D Poranek),
 • Studencki czwartek (3D Studencki czwartek),
 • DKF i  Senior oraz
 • innych jednorazowo przeznaczonych do sprzedaży online przez Usługodawcę.

Pozostałe kategorie biletowe dostępne są wyłącznie w sprzedaży tradycyjnej w kasach Kina.

 • Zakup Biletu następuje poprzez dokonanie przez  Klienta w Serwisie  kolejno następujących czynności:
 • wskazanie: Seansu lub Wydarzenia, dnia oraz godziny jego rozpoczęcia, na które ma obowiązywać Bilet,
 • wybór miejsc na sali, do których zostaną przypisane Bilety (poprzez wybór konkretnych miejsc) oraz ilości Biletów,
 • wskazanie cen Biletów w tym ewentualnych zniżek, z których ma zamiar skorzystać Klient przy zakupie Biletu
 • wprowadzenie wszystkich danych bądź zaakceptowanie wskazanych przez system danych Klienta takich jak:
  * imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy,

* numer telefonu,
*adres e-mail,
które będą przetwarzane przez Usługodawcę  wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

 • dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora Płatności na stronie Operatora Płatności za nabywane Bilety -  zapłata powinna nastąpić bezpośrednio po dokonaniu akceptacji liczby i rodzaju nabywanych Biletów wyborze miejsc. Upływ terminu 20 minut bez dokonania płatności powoduje anulację dokonanej rezerwacji i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury zakupu Biletu.
 • Po dokonaniu czynności określonych w pkt. 7  a) – d) Regulaminu w Serwisie Internetowym zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające informacje o cenie i specyfikacji zamówionych Biletów.
 • Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianych Seansach
  i Wydarzeniach, zgodna z aktualnie obowiązującym w Kinie w momencie złożenia zamówienia cennikiem, która jest ceną brutto podaną w złotych polskich.
 • W toku zakupu Biletu Klient zobowiązany jest do:
 • akceptacji niniejszego Regulaminu,
 • akceptacji Regulaminu Kina,
 • akceptacji przetwarzania danych osobowych Klienta przez Usługodawcę;
 • Klient, dokonując zakupu Biletu ulgowego, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja przez Usługodawcę jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. Pracownik Kina może odmówić zamiany Biletu ulgowego na Bilet normalny lub zwrotu Biletu ulgowego
  w przypadku nieokazania powyższych dokumentów.
 • Termin zakończenia sprzedaży Biletów w Serwisie Internetowym na określony Seans lub Wydarzenie ustala Usługodawca i wynosi on zwykle 2 godziny przed planowym (tj. zgodnym z obowiązującym repertuarem Kina) rozpoczęciem się Seansu czy Wydarzenia  lub w momencie wyczerpania Biletów przeznaczonych do sprzedaży na dany Seans lub Wydarzenie.

ZAPŁATA ZA BILETY

 • Klient dokonuje płatności za Bilety  nabywane na Seanse lub Wydarzenia za pośrednictwem Operatora Płatności za pomocą:
 • karty kredytowej lub płatniczej,
 • e-przelewów.
 • Cena Biletów wynikająca z zamówienia złożonego przez Klienta winna zostać zapłacona niezwłocznie po jego dokonaniu. Klient podczas składania zamówienia jest informowany o czasie w jakim powinien zakończyć składanie zamówienia. W przypadku niezakończenia składania zamówienia w zastrzeżonym czasie, składane zamówienie ulega anulowaniu.
 • Transakcja nieopłacona w terminie zgodnie z pkt 7e) Regulaminu zostanie automatycznie anulowana. Zamówienie, dla którego nie wybrano formy płatności podlega anulowaniu.
 • W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 15 Regulaminu nie ma możliwości jego przywrócenia.
  W przypadku gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w pkt 7e) Regulaminu, Klientowi przysługiwać będzie zwrot wpłaconych środków.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Serwisu Internetowego, w szczególności w przypadku wyświetlania w Serwisie Internetowym błędnych cen, lub opisów usług. Jeśli zapłata za Bilet została dokonana, Usługodawca zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Prawa do Biletu przechodzą na Klienta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę od Operatora Płatności potwierdzenia pozytywnego zakończenia transakcji, na potwierdzenie czego w Systemie Internetowym zostaje udostępniony Klientowi Bilet w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 • Stosunek prawny pomiędzy Klientem a Operatorem Płatności, wynikający z przeprowadzenia pojedynczej transakcji płatniczej kształtuje regulamin dostępny na stronie Internetowej Operatora pod adresem https://secure.tpay.com/partner/pliki/regulamin.pdf

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Bilet może być dostarczony przez:
 • wydruk własny Klienta, w przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu na adres email;
 • sms w przypadku wybrania tej formy dostawy – koszt sms-a ponosi Klient;
 • odbiór osobisty bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasach Kina.
 • Dostarczenie Biletu dokonywane jest w sposób wybrany przez Klienta, jednakże raz wybranej opcji dostarczenia Biletu nie można zmienić.
 • Warunkiem odbioru Biletu bezpośrednio przed Seansem lub Wydarzeniem w kasie Kina jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • numer zamówienia;
 • imienia i nazwiska;
 • kodu odbioru (kod jest przekazywany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia);
 • 4 cyfr karty kredytowej lub płatniczej, jeżeli Klient dokonał płatności za Bilet kartą.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych dotyczących zamówienia osobom trzecim, nieuprawnione odebranie Biletów oraz wydrukowanie Biletu przez osoby trzecie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki kradzieży Biletu Klientowi i skutki udostępnienia Biletu lub numeru zamówienia, kodu identyfikacyjnego przez Klienta, osobie trzeciej. 

REALIZACJA BILETU

 • Bilet, stosownie do jego treści, umożliwia jego posiadaczowi  jednorazowe wejście na Seans lub Wydarzenie emitowane w Kinie, wskazane na Bilecie.
 •  Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia do uczestniczenia w Seansie lub Wydarzeniu i zostanie uznany przez obsługę Kina za nieważny.
 • Realizacja Biletu następuje poprzez jego okazanie (w formie PDF-u lub fotokodu przesłanego w postaci linku smsem na podany podczas zamówienia, numer telefonu lub fizycznego Biletu odebranego w kasie Kina) pracownikowi Kina wpuszczającemu Klientów do Sali kinowej.
 • Bilet ważny jest od momentu otrzymania wiadomości zawierającej potwierdzenie zakupu, do momentu zakończenia Seansu lub Wydarzenia, którego Bilet dotyczył. Klient nie ma prawa do udziału w Seansie lub Wydarzeniu poza terminem ważności Biletu.
 • W przypadku, gdy Klient opuszcza Kino w trakcie trwania Seansu lub Wydarzenia, w wypadku powrotu, powinien okazać pracownikowi Kina Bilet w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę, w której odbywa się Seans lub  Wydarzenie i udziału w dalszej jego części.

PRAWO ODSTĄPIENIA

 • Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu, prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość,
  o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia ze Usługodawcą umowy nabycia Biletu na Seanse lub Wydarzenia – zgodnie z art. 38 pkt. 12 ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług
  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi.
 • Usługodawca dopuszcza zwrot Biletu zakupionego online wyłącznie w przypadku braku możliwości jego prawidłowej realizacji z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji związanych realizacją umowy nabycia Biletów określa Regulamin Kina (www.dcf.wroclaw.pl/o-dcf/regulamin ).
 • Usługodawca jest uprawniony, w każdym czasie, do zaprzestania sprzedaży  Biletów online na dany Seans lub  Wydarzenie. W takim przypadku, Usługodawca nie gwarantuje, iż dostarczy Bilety wszystkim Klientom, którzy dokonali płatności. W przypadku gdy Użytkownik zapłacił już za zamówienie otrzyma zwrot pieniędzy.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się, oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz z Regulaminu Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu. Regulaminy udostępniane są Użytkownikom przed dokonaniem zapłaty za nabywane Bilety. Użytkownik ma prawo do uczestnictwa w Seansie lub Wydarzeniu realizowanym przez Usługodawcę na określonych przez niego warunkach.
 • Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania w Serwisie Internetowym.
 • Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 • W wypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami regulaminu a informacjami przekazanymi Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozstrzygające znaczenie będą miały informacje przekazane zgodnie z w/w ustawą.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM FILMOWYM WE WROCŁAWIU

 • Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka”) stanowi wykaz wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Filmowym z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Dolnośląskie Centrum Filmowe”) obowiązujących od 01.01.2019 r.
 • Polityka zawiera:
 • opis zasad ochrony danych obowiązujących w Dolnośląskim Centrum Filmowym;
 • odwołania do załączników uszczegóławiających.
 • Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Dyrektor, a w ramach poszczególnych działów ich Kierownicy. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada Kierownik Działu Administracyjnego oraz Inspektor Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony.

Do stosowania niniejszej polityki są obowiązane wszystkie komórki organizacyjne oraz wszyscy członkowie personelu Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

 • Skróty i definicje:
 • Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 • RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 • Szczególne kategorie danych osobowych oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
 • Osoba oznacza osobę fizyczną, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
 •       Podmiot Przetwarzający oznacza podmiot, któremu Dolnośląskie Centrum Filmowe powierzyło przetwarzanie danych osobowych.
 • Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych Osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej Osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • Eksport Danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 •       IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych w myśl art. 37 RODO.
 • Usługa społeczeństwa informatycznego oznacza usługę świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy.
 • Ogólna ochrona danych osobowych w Spółce
 • Filary ochrony danych osobowych w Spółce:
 •           Legalność

Dolnośląskie Centrum Filmowe dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

 •           Bezpieczeństwo

Dolnośląskie Centrum Filmowe zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, stale podejmując działania w tym zakresie.

 •           Prawa osób fizycznych, które dane dotyczą

Dolnośląskie Centrum Filmowe umożliwia Osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw.

 •           Rozliczalność

Dolnośląskie Centrum Filmowe dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność przetwarzania z przepisami.

 • Zasady ochrony danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe przetwarza dane osobowe:

 •           zgodnie z prawem, a w szczególności w oparciu o podstawę prawną;
 •           rzetelnie i uczciwie;
 •           w sposób przejrzysty dla Osoby, której dane dotyczą;
 •           w konkretnych celach i tylko w niezbędnym zakresie;
 •           z dbałością o prawidłowość danych;
 •           nie dłużej niż potrzeba;
 •           zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (poufność).
 • Inwentaryzacja danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe identyfikuje posiadane dane osobowe, ich kategorie, w tym przypadki przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.
W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych Dolnośląskie Centrum Filmowe odbiera pisemną zgodę na ich przetwarzanie.

 • Podstawy prawne przetwarzania

Dolnośląskie Centrum Filmowe identyfikuje oraz weryfikuje podstawy prawne przetwarzania poprzez:

 •           identyfikowanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Rejestrze czynności przetwarzania, o którym mowa w lit. b poniżej;
 •           zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych;
 •           inwentaryzację danych.

Dolnośląskie Centrum Filmowe zarządza zgodami na przetwarzanie danych osobowych w sposób umożliwiający rejestrację i weryfikację posiadania zgody Osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (np. sprzeciw, ograniczenie).
Kierownik komórki organizacyjnej Dolnośląskiego Centrum Filmowego powinien znać podstawy prawne (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, uzasadniony cel administratora danych osobowych), na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych.

 • Rejestr czynności przetwarzania danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe prowadzi Rejestr czynności przetwarzania w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu (dalej: „Rejestr czynności przetwarzania”). Dolnośląskie Centrum Filmowe w Rejestrze czynności przetwarzania inwentaryzuje i monitoruje sposób wykorzystywania danych osobowych.
Dolnośląskie Centrum Filmowe wskazuje w Rejestrze czynności przetwarzania podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych kategorii czynności przetwarzania.

 • Minimalizacja przetwarzania danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe dba o minimalizację przetwarzania danych ze względu na cel przetwarzania (ilości danych i zakresu przetwarzania), dostępu do danych oraz czasu przechowywania danych.

 • Minimalizacja zakresów przetwarzanych danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe weryfikuje zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania.
Dolnośląskie Centrum Filmowe realizuje zasadę minimalizacji zakresów przetwarzanych danych poprzez:

 •           zarządzanie adekwatnością danych,
 •           pobieranie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania,
 •           ograniczenie i zarządzanie dostępem do danych,
 •           monitorowanie okresu przechowywania danych i weryfikację ich dalszej przydatności.
 • Minimalizacja dostępu, w tym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Dolnośląskie Centrum Filmowe stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych poprzez:

 • ograniczenia fizyczne i technologiczne uprawnień dostępu do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których przechowuje się dane osobowe.
 • pisemne Upoważnienia do przetwarzania dla pracowników Dolnośląskiego Centrum Filmowego i osób współpracujących, ograniczając w nich zakres udostępnianych danych.

Dolnośląskie Centrum Filmowe nadaje upoważnienia do przetwarzania określonych oraz niezbędnych w kontekście realizowanych zadań kategorii danych osobowych członkom swojego personelu.
Dolnośląskie Centrum Filmowe dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról, uprawnień i zakresów obowiązków osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

 • Minimalizacja czasu

Dolnośląskie Centrum Filmowe kontroluje czas przechowywania danych osobowych i weryfikuje dalszą przydatność danych pod względem terminów wskazanych w Rejestrze czynności przetwarzania.
Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z baz danych oraz z akt. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 • Podmiot przetwarzający

Dolnośląskie Centrum Filmowe weryfikuje podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Dolnośląskiego Centrum Filmowego pod kątem zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i zawiera w tym celu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści zgodnej z art. 28 ust. 3 RODO. 
Dolnośląskie Centrum Filmowe weryfikuje dobór podmiotów przetwarzające dane na rzecz Dolnośląskiego Centrum Filmowego w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Dolnośląskim Centrum Filmowym.

 • Współadministrowanie

Dolnośląskie Centrum Filmowe identyfikuje przypadki współadministrowania danymi, kiedy Dolnośląskie Centrum Filmowe wraz z innym podmiotem lub podmiotami wspólnie decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W takich przypadkach dokonywane są uzgodnienia, w których współadministratorzy w przejrzysty sposób określają odpowiednie zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikający z RODO.

 • Bezpieczeństwo

Dolnośląskie Centrum Filmowe zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 • Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Dolnośląskie Centrum Filmowe przeprowadza analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 •           Dolnośląskie Centrum Filmowe zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji samodzielnie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
 •           Dolnośląskie Centrum Filmowe analizuje ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Dolnośląskie Centrum Filmowe analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 •           Dolnośląskie Centrum Filmowe ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W szczególności Dolnośląskie Centrum Filmowe ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych, inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
 • Oceny skutków dla ochrony danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

 • Środki bezpieczeństwa

Dolnośląskie Centrum Filmowe stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

 • Polityka czystego biurka dla personelu Dolnośląskiego Centrum Filmowego

Każdy członek personelu jest zobowiązany:

 • do przechowywania na biurku tylko tych dokumentów, które są niezbędne w danym momencie do wykonania bieżących zadań.
 • do zabezpieczenia dokumentów w zamykanej na klucz szafie po zakończonej pracy;
 • do niszczenia dokumentów niepotrzebnych w taki sposób, aby nie było możliwe odtworzenie zawartych w nich informacji, np. w niszczarce;
 • do wykonania powyższych obowiązków również w przypadku gdy poweźmie wiadomość, że musi opuścić stanowisko pracy na czas dłuższej przerwy;
 • do ustawienia wygaszacza ekranu na użytkowanym przez niego komputerze. Wygaszacz powinien włączać się automatycznie po okresie bezczynności użytkownika, trwającym nie dłużej niż 10 minut. W przypadku wznowienia aktywności, powrót do pracy z komputerem powinien być możliwy jedynie po podaniu odpowiedniego hasła.
 • w przypadku dłuższego opuszczenia stanowiska pracy do każdorazowego blokowania dostępu do danych osobowych poprzez włączenie wygaszacza ekranu lub wylogowanie się.
 • do wylogowania się z systemu po zakończeniu pracy.
 • Polityka haseł dostępu do komputerów
 • hasła do systemów komputerowych powinny składać się z co najmniej 6 znaków: dużych liter + małych liter + cyfr (lub znaków specjalnych),
 • hasła muszą być zmieniane co najmniej raz miesiąc,
 • jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, pracownicy powinni samodzielnie zmieniać hasło,
 • nie wolno zapisywać haseł w miejscach łatwo dostępnych, np. na kartkach, ani naklejać ich na komputer, pod klawiaturą lubw szufladzie,
 • nie należy udostępniać swojego hasła innym osobom, a w przypadku ujawnienia hasła należy je natychmiast zmienić.
 • Ochrona danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe przy realizowaniu nowych inicjatyw i inwestycji ocenia ich wpływ na ochronę danych osobowych, aby zapewnić ochronę już w fazie projektowania zmian.

 • Przetwarzanie transgraniczne

Dolnośląskie Centrum Filmowe weryfikuje, czy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

 • Eksport danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe monitoruje, czy danych osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce. Informacje o takim przekazywaniu danych osobowych odnotowuje się w Rejestrze czynności przetwarzania.

 • Obowiązki informacyjne
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza.
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych.
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe przekazuje osobom, których dane przetwarza, wszystkie informacje określone w art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach Dolnośląskie Centrum Filmowe przekazuje osobom prawem wymagane informacje określone w art. 14 RODO w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od momentu pozyskania danych osobowych.
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe informuje Osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
 • Obsługa praw osób fizycznych, których dane dotyczą

Dolnośląskie Centrum Filmowe zapewnia obsługę praw Osób fizycznych, których dane dotyczą, realizując otrzymane w tym zakresie żądania oraz dokumentuje obsługę tych żądań. W celu realizacji praw Osób Dolnośląskie Centrum Filmowe stosuje procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych Osób przetwarzane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe, wprowadzać do nich zmiany i usuwać.

 • Przejrzyste informowanie oraz tryb wykonywania praw przez osobę, której dane dotyczą

Dolnośląskie Centrum Filmowe jako administrator danych ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw określonych w niniejszej Polityce w związku z ochroną danych osobowych. Dolnośląskie Centrum Filmowe w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udziela osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji określonych w niniejszej Polityce. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym także elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.

 • Terminy realizacji żądania

Dolnośląskie Centrum Filmowe bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją praw określonych w niniejszej Polityce. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Dolnośląskie Centrum Filmowe informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażąda innej formy.
Jeżeli Dolnośląskie Centrum Filmowe nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 • Opłaty

Informacje przekazywane na żądania osoby fizycznej są wolne od opłat. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Dolnośląskie Centrum Filmowe może:

 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Obowiązek wykazania, że żądanie ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter, spoczywa na Dolnośląskim Centrum Filmowym.

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Dolnośląskiego Centrum Filmowego potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

Dolnośląskie Centrum Filmowe dostarcza osobie na jej żądanie kopię jej danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

 • Prawo do cofnięcia zgody

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Osoba ta może cofnąć zgodę w całości, jak i w określonym przez siebie zakresie. Od tego momentu Dolnośląskie Centrum Filmowe nie może dalej przetwarzać danych osobowych, może je jednak przechowywać w innych, uzasadnionych celach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Dolnośląskiego Centrum Filmowego niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Dolnośląskiego Centrum Filmowego niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 •  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw co do przetwarzania w celach marketingu   bezpośredniego;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Jeżeli Dolnośląskie Centrum Filmowe upubliczniło dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to - biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji - podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wykonanie żądania uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Dolnośląskiego Centrum Filmowego ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw niedotyczący przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Dolnośląskiego Centrum Filmowego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Dolnośląskie Centrum Filmowe informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia.

 • Powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Dolnośląskie Centrum Filmowe informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonało zgodnie niniejszą Polityką, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dolnośląskie Centrum Filmowe informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

 • Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu albo przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Filmowe lub przez stronę trzecią. Dolnośląskiemu Centrum Filmowemu nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 • Rejestrowanie i zgłaszanie naruszeń ochrony danych

Dolnośląskie Centrum Filmowe stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia. Dolnośląskie Centrum Filmowe zawiadamia także osoby dotknięte zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych zgodnie z art. 34 RODO.

 • Naruszeniem danych osobowych jest każdy stwierdzony fakt nieuprawnionego ujawnienia danych, udostępnienia lub umożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym, kradzieży danych, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu systemu informatycznego, a w szczególności:

–          nieautoryzowany dostęp do danych;
–          nieautoryzowane modyfikacje lub zniszczenie danych;
–          udostępnienie danych nieautoryzowanym podmiotom;
–          nielegalne ujawnienie danych;
–          pozyskiwanie danych z nielegalnych źródeł.

 • Każdy pracownik albo współpracownik, który stwierdzi lub podejrzewa fakt naruszenia danych osobowych, jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu (Kierownikowi działu). Przełożony zgłasza ten fakt Kierownikowi Działu Administracyjnego oraz Inspektorowi Ochrony Danych, jeśli ten został wyznaczony.

Typowe sytuacje, gdy należy powiadomić bezpośredniemu przełożonemu:
–          ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania;
–          dokumentacja jest niszczona bez użycia niszczarki;
–          otwarte drzwi do pomieszczeń lub szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe, stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania informacji;
–          nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z danymi osobowymi, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na informacjach służbowych w celach prywatnych;
–          ustawienie monitorów pozwalające na wgląd osób postronnych w dane osobowe;
–          wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej lub elektronicznej na zewnątrz bez upoważnienia;
–          udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, elektronicznej lub ustnej;
–          próby wyłudzenia danych osobowych, np. telefonicznie;
–          maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora i/lub hasła;
–          pojawienie się wirusa komputerowego lub niestandardowe zachowanie komputerów;
–          istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do danych;
–          hasła do systemów przechowywane są w pobliżu komputera;
–          kradzież komputerów lub twardych dysków z danymi osobowymi;
–          utrata kontroli nad kopią danych osobowych.

 • Każdy pracownik albo współpracownik, który stwierdzi fakt naruszenia danych osobowych ma obowiązek podjąć czynności niezbędne do powstrzymania skutków naruszenia ochrony oraz zabezpieczyć dowody umożliwiające ustalenie przyczyn oraz skutków naruszenia.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa danych należy zaniechać wszelkich działań mogących utrudnić analizę wystąpienia naruszenia i udokumentowanie zdarzenia oraz – o ile ze względu na charakter naruszenia jest to wskazane - nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Kierownika Działu Administracyjnego albo Inspektora Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony.
 • Administrujący systemem informatycznym Dolnośląskiego Centrum Filmowego jest zobowiązany do informowania Kierownika Działu Administracyjnego albo Inspektora Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony, o wszelkich anomaliach w pracy administrowanych przez siebie urządzeń, mogących być przyczyną lub skutkiem incydentu w zakresie danych osobowych.
 • Kierownik Działu Administracyjnego albo Inspektor Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony, podejmują następujące kroki:

–          zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i wybiera sposób dalszego postępowania, uwzględniając zagrożenie w prawidłowości i ciągłości pracy,
–          odbiera dokładną relację z zaistniałego naruszenia bezpieczeństwa danych od osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje w związku z zaistniałym naruszeniem,
–          nawiązuje kontakt ze specjalistami zewnętrznymi, o ile zachodzi taka potrzeba.

 • Kierownik Działu Administracyjnego albo Inspektor Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony, zasięga potrzebnych mu opinii i proponuje działania naprawcze (w tym także ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych osobowych) oraz monitoruje prowadzenie Rejestru naruszeń ochrony danych osobowych w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu (dalej „Rejestr naruszeń”).
 • Wobec osoby, która w przypadku naruszenia danych osobowych nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie niniejszą Polityką, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne lub porządkowe.
 • W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Dolnośląskie Centrum Filmowe bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu (Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.
 • Kierownik Działu Administracyjnego albo Inspektor Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony dokonuje oceny, czy występuje ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby. Ocena ta jest oparta na obiektywnych kryteriach (takich jak dotychczasowe doświadczenie związane z podobnymi sprawami czy wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji) oraz uwzględnia okoliczności samego naruszenia ochrony danych osobowych. W toku dokonywania oceny bierze się pod uwagę wszelkie możliwe szkody, jak i krzywdy, które mogą wyniknąć z danego zdarzenia dla osób fizycznych. Mogą one w szczególności polegać na utracie kontroli nad danymi osobowymi, negatywnych konsekwencjach wizerunkowych, możliwości zawierania przez inną osobę umów z wykorzystaniem danych osobowych innej osoby fizycznej, stratach finansowych czy negatywnym odbiorze społecznym, który może być konsekwencją upublicznienia niektórych danych osobowych. Przykładem sytuacji, w której będzie występowało małe prawdopodobieństwo, by naruszenie ochrony danych osobowych skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, będzie przypadkowe skasowanie danych osobowych będące efektem błędu systemu teleinformatycznego lub działania człowieka, jeżeli dane te mogą być odzyskane z kopii zapasowej.
 • Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi co najmniej opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie; oznaczenie punktu kontaktowego w którym można uzyskać więcej informacji; opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Dolnośląskie Centrum Filmowe w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

 • Dolnośląskie Centrum Filmowe dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Kierownik Działu Administracyjnego albo Inspektor Ochrony Danych, jeśli został wyznaczony, prowadzi w tym celu i nadzoruje Rejestr naruszeń. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu na weryfikowanie przestrzegania zasad ochrony danych.
 • Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Dolnośląskie Centrum Filmowe bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Dla oceny, czy zaistniało wysokie ryzyko, bez znaczenia jest fakt, czy naruszenie ochrony faktycznie nastąpiło lub nastąpi.
Zawiadomienie, o którym mowa, jasnym i prostym językiem opisuje charakter naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiera przynajmniej następujące informacje i środki: oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji, opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych, opis środków zastosowanych lub proponowanych przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
Zawiadomienie, o którym mowa, nie jest wymagane w następujących przypadkach:
–          gdy administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
–          gdy administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;
–          gdy wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku.
W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

Karta Kinomana

Regulamin programu lojalnościowego „KARTA KINOMANA”
dla widzów kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu


§ 1
Definicje
Program – program lojalnościowy skierowany do widzów kina Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu pod nazwą „Karta Kinomana”
Organizator Programu  – Odra - Film Instytucja Kultury Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu (50-020) przy ul. Piłsudskiego 64a; NIP: 896-000-57-85;
Karta – imienna karta pod nazwą „Karta Kinomana”, będąca głównym elementem programu lojalnościowego; Każda karta posiada swój indywidualny, niepowtarzalny numer oraz datę jej ważności;
Kino – prowadzone przez Organizatora Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe (DCF), mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 64a;
Uczestnik – osoba fizyczna przystępująca do programu poprzez nabycie Katy;
Regulamin – niniejszy regulamin.


§ 2
Przystąpienie do Programu


 1. Uczestnikiem może być nieubezwłasnowolniona osoba fizyczna mająca co najmniej 18 lat.
 2. Uczestnikiem może być również osoba mająca co najmniej 13 lat lub częściowo ubezwłasnowolniona – za zgodą jej rodzica lub opiekuna.
 3. Przystąpienie do Programu wymaga wypełnienia formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu, dostępnego w kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl - POBIERZ FORMULARZ
 4. Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego formularza (deklaracji) pracownik Kina wydaje Uczestnikowi Kartę lub informuje o terminie jej wydania, nie dłuższym jednak niż 7 dni od dnia złożenia formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu.
 5. Karta jest wydawana osobiście Uczestnikowi przez pracownika kasy Kina.
 6. Karta Kinomana potwierdza przystąpienie Uczestnika do Programu i jego w nim uczestnictwo  przez okres ważności Karty.

§ 3
Uprawnienia Uczestnika


1. Uczestnictwo w Programie „Karta Kinomana” upoważnia do:
1) zakupu przez Uczestnika od poniedziałku do niedzieli biletów ulgowych w promocyjnej cenie na repertuarowe seanse w wyświetlane Kinie,

 1. korzystania ze specjalnych promocyjnych cen na określone przez Organizatora pokazy filmowe i wydarzenia organizowane w Kinie.

2. Uprawnienie do zakupu biletów ulgowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej:

 1. dotyczy zakupu maksymalnie dwóch biletów ulgowych na jeden seans, przy czym jeden
  z biletów musi być zakupiony dla Uczestnika i przez niego wykorzystany;
 2. ulga, z której może skorzystać Uczestnik oznaczana jest pojęciem „Program lojalnościowy” lub „Bilet Karta Kinomana” lub innym podobnym wskazującym na konieczność uczestnictwa w Programie w celu skorzystania z niej;
 3. cena biletu ulgowego dla Uczestnika Programu jest ustalona przez Organizatora i podawana w cenniku zamieszczonym przy kasach Kina oraz na stronie www.dcfwroclaw.pl; Uczestnika obowiązuje ulga wynikająca z cennika obowiązującego w dniu nabywania biletu;
 4. skorzystanie z ulgi nie dotyczy seansów w ramach tzw.„Tanich śród”, pokazów specjalnych, przeglądów, festiwali oraz seansów, na które dystrybutor filmu żąda wyższej ceny biletów – w takich przypadkach Organizator informuje o seansach, na które nie można skorzystać
  z ulgi;
 5. ulgi nie kumulują się, w związku z czym Uczestnik uprawniony do innej oferowanej przez Organizatora ulgi powinien zdecydować, z której z ulg skorzysta.

3. Organizator będzie informować o cenach specjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej,    wysyłając do Uczestnika wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail oraz przez publikację informacji na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
5. Organizator upoważniony jest do wprowadzania nowych uprawnień związanych z uczestnictwem w Programie. O wprowadzeniu nowych uprawnień Organizator będzie informował przesyłając wiadomość na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
Dla wprowadzenia nowych uprawnień nie jest wymagana zmiana Regulaminu. Nowe uprawnienia mogą być wprowadzane z określonym terminem obowiązywania lub z zastrzeżeniem odwołania ich przez Organizatora.


§ 4
Ważność Karty

 1. Karta jest ważna od momentu jej wydania do upływu 12 (dwunastu) pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego, w którym Uczestnik złożył deklarację przystąpienia do Klubu.
 2. Uczestnik może przedłużyć ważność Karty o kolejne 12-miesięczne okresy. Przedłużenia ważności Karty dokonuje się w kasie Kina, uiszczając opłatę tytułem wydania nowej karty na kolejny okres uczestnictwa w Programie.
 3. Uczestnik może dokonać przedłużenia ważności Karty nie wcześniej niż na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu jej ważności i nie później niż 1 (jeden) miesiąc po upływie jej ważności. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że w okresie po upływie ważności Karty do momentu przedłużenia jej ważności zgodnie ze zdaniem poprzednim Uczestnik nie uczestniczy
  w Programie i nie korzysta z uprawnień wynikających z uczestnictwa w nim.
 4. Ani Organizator ani Uczestnik nie może w okresie ważności Karty wypowiedzieć umowy ani odstąpić od umowy zawartej w związku z przystąpieniem Uczestnika do Programu,
  z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w Regulaminie.

 § 5
Odpłatność

 1. Wydanie Karty, poświadczającej uczestnictwo w Programie, jest odpłatne.
 2. Wydanie Karty na pierwszy okres uczestnictwa w Programie podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl,  obowiązującym w dniu składania deklaracji przystąpienia do Programu.
 3. Wydanie Karty na każdy kolejny okres uczestnictwa w Programie, jeśli Uczestnik zadecyduje
  o przedłużeniu uczestnictwa na kolejny okres zgodnie z § 4 Regulaminu, podlega opłacie
  w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl, obowiązującym w dniu przedłużania ważności Karty.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty z tytułu wydania Karty w dniu składania Formularza (deklaracji) przystąpienia do Programu lub w dniu jego przedłużania.

 § 6
Karta Kinomana

 1. Karta Kinomana stanowi własność Organizatora i jest wydawana Uczestnikowi wyłącznie w celu potwierdzenia przez Organizatora przystąpienia Uczestnika do Programu.
 2. Uprawnionym do korzystania z Karty jest wyłącznie Uczestnik, który przystąpił do Programu
  i wyłącznie przez okres jej ważności.
 3. Karta jest imienna i upoważnia do korzystania z niej wyłącznie Uczestnika, którego imię i nazwisko widnieje na Karcie.
 4. Uczestnik nie jest upoważniony do odsprzedawania osobom trzecim Karty, jak również do odstępowania jej osobom trzecim w celu korzystania z niej w celu wykonywania przez osoby trzecie uprawnień wynikających posiadania Karty, w szczególności nabywania przez te osoby na swoją rzecz biletów objętych zniżką.
 5. Karta nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Uczestnik zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o utracie lub zniszczeniu. Uczestnik uprawniony jest do otrzymania duplikatu Karty
  o nowym numerze, przy czym Organizator jednocześnie unieważni dotychczas posiadaną przez niego Kartę. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości zgodnej z cennikiem zamieszczonym przy kasach Kina i na stronie internetowej www.dcf.wroclaw.pl, obowiązującym
  w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.
 7. W przypadku, w którym dane osobowe Uczestnika umieszczone na Karcie przestaną być aktualne, Uczestnik ma prawo do nieodpłatnej wymiany Karty na nową, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie tych danych.

 § 7
Zasady korzystania z Karty

 1. Uczestnik chcący skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, zobowiązany jest przed zapłatą za bilet poinformować kasjera o posiadaniu Karty Kinomana i okazać ją.
 2. Ulga wynikająca z uczestnictwa w Programie i posiadania Karty może być zrealizowana podczas zakupu biletów bezpośrednio w kasach Kina oraz online za pośrednictwem strony www.dcf.wroclaw.pl.
 3. Uczestnik chcąc skorzystać z uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie zobowiązany jest posiadać Kartę przy sobie, okazywać ją przy kasie Kina lub przy wchodzeniu na salę kinową, a także w przypadku nabywania innych towarów lub usług, na które przysługuje zniżka. Uczestnik powołujący się na uczestnictwo w Programie zobowiązany jest okazać Kartę również na każde żądanie pracownika Kina.
 4. Na żądanie pracownika Kina Uczestnik zobowiązany jest okazać również dokument tożsamości potwierdzający zgodność danych osobowych widniejących na Karcie z danymi osobowymi Uczestnika.
 5. Postanowienia ust. 3-4 powyżej stosuje się również w odniesieniu do innych usługodawców, którzy udzielają zniżek w związku z uczestnictwem w Programie.
 6. W przypadku, w którym osoba nabywa bilet na seans do Kina z powołaniem się na posiadanie Karty, ale nie jest Uczestnikiem lub nie posiada przy sobie Karty, pracownik Kina może odmówić takiej osobie wydania biletu na seans lub wpuszczenia na salę kinową. Osobie takiej nie przysługuje zwrot pieniędzy za zakupiony błędnie bilet.

 § 8
Obowiązki Organizatora


 1. Organizator zobowiązany jest honorować uprawnienia przyznane Uczestnikom.
 2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu przez Organizatora, Uczestnik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa w Programie, po uprzednim zawiadomieniu Organizatora o takim zamiarze i umożliwieniu mu ustosunkowania się w terminie 7 dni.

§ 9
Zmiany Regulaminu


 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Organizator informuje Uczestników przesyłając treść zmienionego Regulaminu na podany przez Uczestnika adres e-mail oraz zamieszczając treść zmienionego Regulaminu na stronie www.dcf.wroclaw.pl.
 3. W terminie 14 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu Uczestnik może zgłosić rezygnację z uczestnictwa w Programie. Rezygnację można złożyć pisemnie:
  1. osobiście w kasach Kina,
  2. mailowo – na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. W wyniku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Organizator unieważni Kartę.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym przez Organizatora, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia poinformowania Uczestnika o planowanej zmianie.
 6. Organizator upoważniony jest do wprowadzania zmian do Regulaminu wchodzących w życie
  w określonej dacie i mających zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nowych Uczestników przystępujących do Klubu oraz Uczestników przedłużających uczestnictwo w Programie (przedłużających ważność Karty).

§ 10
Komunikacja, dane kontaktowe


 1. Wszelkie oświadczenia, reklamacje i wnioski związane z uczestnictwem w Programie lub
  z działaniem Karty, Uczestnik może kierować:
 2. pisemnie na adres Organizatora,
 3. osobiście – pracownikowi kasy Kina,
 4. mailowo – na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 5. Organizator może się komunikować z Uczestnikiem:
 6. pisemnie na adres zamieszkania Uczestnika lub adres Uczestnika do korespondencji,
 7. mailowo na adres e-mail Uczestnika.
 8. Uczestnik zobowiązany jest informować Organizatora o zmianie danych podanych w Formularzu (deklaracji) przystąpienia do Programu lub we wniosku o przedłużenie uczestnictwa w Programie.

§ 11
Przetwarzanie danych osobowych


 1. Administratorem podanych przez Uczestnika danych osobowych jest Organizator.
 2. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane:
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu zawarcia i realizacji umowy w związku
  z przystąpieniem Uczestnika do Programu oraz umożliwienia korzystania Uczestnikowi z Karty zgodnie z Regulaminem oraz w przypadku zamówienia przez Uczestnika newslettera – również w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi newsletter;
 4. w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem
  w Programie lub z działaniem Karty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane oświadczenia, reklamacje i wnioski,
  o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Organizatora.
 5. W tym miejscu informujemy, że zamówiony newsletter ma charakter promocyjno-reklamowy
  i może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą powierzane w celu ich dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Organizatorem, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, e-mail marketingu, prawne, produkcji Kart Lojalnościowych itp.
 7. Podane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane:
 8. w przypadku danych osobowych związanych z udziałem w Programie – do momentu  przedawnienia się roszczeń z tytułu udziału w Programie;
 9. w przypadku danych  osobowych wykorzystywanych w celu wysyłki newslettera - przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia usługi newsletter;
 10. w przypadku wszelkich oświadczeń, reklamacji i wniosków związanych z uczestnictwem
  w Programie lub z działaniem Karty – przez okres 1 roku po udzieleniu odpowiedzi na oświadczenie, reklamację lub wniosek Uczestnika, o którym mowa powyżej.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 12. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej
  w ust. 2 pkt. 1) powyżej – Uczestnikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 13. W przypadku danych osobowych Uczestnika, przetwarzanych na podstawie wskazanej
  w ust. 2 pkt. 2) powyżej -  Uczestnikowi przysługuje prawo do sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora.
 15. Podanie przez Uczestnika danych osobowy jest warunkiem zawarcia umowy w związku
  z przystąpieniem do Programu oraz korzystania z Karty Kinomana, zaś w przypadku usługi newsletter – warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem umowy o świadczenie usługi newsletter. Uczestnik nie jest zobowiązany do podania danych osobowych. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi członkostwo w Programie oraz korzystanie z Karty, zaś w przypadku usługi newsletter – zawarcie umowy o świadczeniu usługi newsletter. Ponadto, podanie przez Uczestnika danych osobowych w złożonym oświadczeniu, reklamacji lub wnioskach, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Uczestnika o wyniku ich rozpatrzenia.

§ 12
Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia 25 września 2018 r.

radioram gazetawroclawska naszemiasto dlastudenta wroclawpl tuwroclaw
wtwlogo strefawroclaw radiowroclaw wroclawmiastospotkan logo skil logo skil logo skil